Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky.

Predávajúci a prevádzkovateľ eshopu:

TranzEl s.r.o.
Sídlo: Ul.gen. Klapku 37
945 01 Komárno
IČO: 31426654
DIČ: 2020399161
IČ DPH: SK2020399161
Povolenie na podnikateľskú činnosť: Zápis do Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka č.2480/N
Elektronický internetový obchod www.svetelnyportal.sk je zásielkovou službou spoločnosti TranzEl s.r.o. Komárno. Ceny uvádzané pri výrobkoch sú ceny s DPH 20%.
Uvedené dodacie lehoty sú orientačné /v týždňoch/, závisia od výrobcov – dodávateľov , spoločnosť TranzEl s.r.o. nemá všetky ponúkané položky na sklade.

Pred nákupom sa pozorne oboznámte s obchodnými podmienkami:

1. Všeobecné informácie:

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi :

predávajúcim, ktorým je
TranzeEl s.r.o so sídlom Ul.gen. Klapku 37, Komárno, IČO: 36 229 334, IČ DPH: SK2020399161 zapísaná v OR vedenom Okresným
súdom v Nitre, vložka číslo: 2480/N Oddiel: Sro, (ďalej len "predávajúci"), ktorý prevádzkuje internetovú stránku www.svetelnyportal.sk.
Bankové spojenie: OTP banka Komárno, číslo účtu: 5777679/5200, variabilný symbol: číslo faktúry kupujúcim,
ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.svetelnyportal.sk.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predajcovi potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.svetelnyportal.sk je katalógom ako bežne tak aj sezónne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe zaslania objednávky alebo otázky kupujúceho.

1.5. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke www.svetelnyportal.sk vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania akceptácie objednávky kupujúcemu.

2.Objednávka:

2.1. Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká záväzným potvrdením Vašej objednávky. Akceptujeme aj objednávky zaslané e-mailom.

2.2. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.
Objednávky  môžu byť aj telefonicky overované z dôvodu, aby nedošlo k prípadnému falošnému objednaniu na Vašu adresu alebo k chybe pri objednanom množstve.

2.3 Pri objednávkach určitých výrobkov môže predajca vyžadovať zaplatenie zálohy až do výšky 50% hodnoty objednaného tovaru.
Objednávka sa začína realizovať až po pripísaní peňazí na účet spoločnosti TranzEl s.r.o. .

2.4 Skladové zásoby a doba dodania sú orientačné údaje sa môžu kedykoľvek zmeniť.

3.Práva a povinnosti predávajúceho - predávajúci je povinný:

3.1 Dodať na základe objednávky potvrdenej predajcom kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

3.2 Zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

3.3 Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.


4. Práva a povinnosti kupujúceho - kupujúci je povinný:

4.1 prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

4.2 zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

4.3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

4.4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.5. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie podmienky:

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu www.svetelnyportal.sk.

5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote dohodnutej medzi dvoma stranami (kujúcim/predávajúcim).

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je len so súhlasom kupujúceho oprávnený predĺžiť lehotu na dodanie tovaru. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 20 EUR za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu sú orientačnými a nezáväznými údajmi.

5.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predajcom, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plno mocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 3 tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Predávajúci si vyhradzuje právo zistené mechanické poškodenia tovaru po prevzatí tovaru neakceptovať.

5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6. Kúpna cena:

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve (ďalej len "kúpna cena") platbou vopred prostredníctvom banky.

6.2. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

6.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu eura voči ostatným menám a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Zmena kúpnej ceny sa nevzťahuje na prijaté objednávky od spotrebiteľa.

6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy.

6.6. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.7. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

6.8. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

6.9. Náklady spojené s montážou tovaru, nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6.10. Služby spojené s montážou objednaného tovaru na mieste stanovenom kupujúcim, je možné uskutočniť zo strany predávajúceho, ale len na základe vopred dohodnutý finančných podmienok, stanovených v kúpnej zmluve.

7. Storno objednávky:

7.1. Zo strany kupujúceho objednávku môžete stornovať do 2 hodín po jej potvrdení na adrese: webshop@svetelnyportal.sk. Po tomto termíne môže zákazník objednávku zrušiť iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

7.2. Zo strany predávajúceho si vyhradzujeme právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
a. objednávku nebolo možné overiť (chybne zadané telefónne číslo, opakovane nedostupné, zákazník neodpovedá na maily...)
b. tovar sa už nevyrába, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena.
Ak táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník zaplatil celú alebo časť ceny výrobku, táto mu bude do 15-tich dní vrátená späť na jeho účet.

8. Záručné podmienky:

Na zakúpený tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom.
Svetelné zdroje dodávané spolu so svietidlami nie sú súčasťou svietidla a nie sú zohľadnené v cene a nie je na ne poskytovaná záruka.
Na špecifický tovar môže byť záručná lehota nižšia ako 24 mesiacov ak to umožňujú právne normy.


9. Doprava:

9.1. Doprava tovaru od predajcu kupujúcemu je riešená predajcom pomocou kuriérskej spoločnosti, osobným odberom alebo iným spôsobom po dohode s kupujúcim.

9.2.V prípade dopravy mimo SR je cena stanovená dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim.

9.3. Tovar Vám bude doručený maximálne do 5 pracovných dní v prípade, že tovar je skladom a peňažná čiastka bola včas pripísaná na náš účet. V opačnom prípade sa doba doručenia môže predĺžiť.

9.4. Po prijatí platby na náš účet ak je zvolený typ platby "Platba vopred na účet". Kuriér sa s Vami vopred dohodne, kedy bude možné doručiť Vám zásielku.

9.5. Predajca poskytne údaje o kupujúcom kuriérskej spoločnosti pre účel doručenia tovaru. Týmito údajmi sa rozumie kupujúceho meno a priezvisko, kompletná adresa a telefónne číslo.

9.6. Spolu s tovarom kuriérska spoločnosť doručí kupujúcemu aj faktúru na tovar. V prípade, že takto neurobí s rôznych dôvodov, bude faktúra za tovar doručená kupujúcemu poštou najneskôr do 14 dní po dodaní tovaru kupujúcemu.

Doručenie tovaru je obmedzené na územie SR - DPD prepravnou spoločnosťou:

Cena prepravy závislí od objemu a váhy objednaného tovaru a vypočítaná s vybranou prepravnou spoločnosťou. Vypočítanú cenu za prepravu predajca poskytne kupujúcemu pred expedíciou tovaru. Cenu za prepravu v každom prípade hradí kupujúci!

9.7. Možnosť osobného odberu .Osobný odber je možný na danej adrese: ul.gen. Klapku 37 , 945 01 Komárno, počas pracovných dní od 8:00 do 14:30 hod. po dohovore, čas odberu treba dohodnúť na t.č. 00421 – 35 7713 688 alebo 00421 – 903 – 446 438

9.8. UPOZORNENIE!: Skontrolujte si IHNEĎ nepoškodenosť a kompletnosť zásielky po prebratí od pracovníka kuriérskej služby. V prípade poškodenia nás prosím okamžite kontaktujte. Spíšte s pracovníkom kuriérskej služby zápis o poškodení zásielky (budú Vás po našej výzve kontaktovať). Nepoškodený obal ešte nemusí znamenať, že aj krehký obsah nie je poškodený!!!

10. Platba:

Platba vopred na náš účet OTP Banka, číslo účtu: IBAN: SK64 5200 0000 0000 0577 7679,  BIC/SWIFT: OTPVSKBX, kde treba uviesť pridelený variabilný symbol /- je totožný s číslom faktúry/; aby bolo možné priradiť platbu. Pri regidtrácii platby sa tovar objedná a dodá objednávateľovy vopred dohodnutom - evidovanom termíne! 

11. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare:

11.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

11.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.


12. Reklamačný poriadok:

12.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

12.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predajcovi potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

12.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu www.svetelnyportal.sk.

12.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

12.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený na stránke www.svetelnyportal.sk.

12.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.


12.7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.

12.8. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na vlastné náklady a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie, ktorý je k dispozícií na prevádzkarni alebo na internete a doručí ho predávajúcemu.

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a. doručenie vyplneného formulára (čitateľne popísať chybu a spôsob, ako sa prejavuje) na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu a doklad o kúpe
b. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu - tovar musí byť zaslaný so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný, bez prípadných nečistení
c. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu

Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho
predávajúcemu,
b. vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie
c. predávajúci neručí za škody spôsobené na tovare neodbornou manipuláciou,
nedbalým zaobchádzaním, prípadne pôsobením vis maior, t.j. vonkajšími udalosťami
nemajúcimi pôvod v konaní účastníkov zmluvy a ich vznik nemohli účastníci nijak
ovplyvniť.
d. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho
predávajúcemu,
b. vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie,
c. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do prevádzkarne predajcu ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

Ako uplatniť reklamáciu:

12.9. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

12.10. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

12.11. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e.mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e.mailu, resp. doporučenou zásielkou spolu s tovarom reklamačný protokol.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne yynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

12.12. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

12.13. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný s rovnakými dizajnovými a technickými parametrami.

12.14. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva
alebo dokumentácie tovaru
b. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
c. uplynutím záručnej doby tovaru
d. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
e. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
f. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
g. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore
s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými
normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, h. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
i. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
j. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
k. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

12.15. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a. odovzdaním opraveného tovaru
b. výmenou tovaru
c. vrátením kúpnej ceny tovaru
d. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
e. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia
f. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

12.16. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e.mailu

12.17. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou

12.18. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru

12.19. v prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar

12.20. Všetky uplatnené záručné opravy, ktoré sú oprávnené, sú bezplatné

12.21. V prípade jedným z vyššie uvedených dôvodov na reklamáciu musí kupujúci využiť nasledujúcu adresu na vrátenie, záručný prípadne pozáručný servis. Informácie o servisných iných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e.mailu: webshop@svetelnyportal.sk

12.22. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

a. predávajúci zabezpečí odstránenie vady
b. predávajúci vadný tovar vymení

12.23. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 12.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a. výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov
b. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar

12.24. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát

12.25. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne

12.26. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní

12.27. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale zákazník sa domnieva, že vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu

12.28. Na štartovaciu sadu žiaroviek, resp. žiariviek, ak je so svietidlom pri dodávke dodaná, sa nevzťahuje žiadna záruka a to ani v prípade ak je štartovacia sada žiaroviek, resp. žiariviek nekopletná alebo nefunkčná, keďže je táto sada dodávaná bezplatne a ani jeho cena nie je zahrnutá v cene produktu

13. Osobné údaje a ich ochrana:

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predajcovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu

13.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predajcovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu

13.3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predajca spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predajcu a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predajcovi svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu).

13.4. Predajca sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predajcovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predajcovi

13.5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-­?line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení

14. Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

14.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predajca je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim

14.2. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa kapitoly 5. týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). Kupujúci – spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu

14.3. Kupujúci odoslaním objednávky predajcovi potvrdzuje, že predajca včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji

14.4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou

14.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky

14.6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim

14.7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo neúplný (napr. rozbité tienidlá, chýbajúci spojovací materiál a pod.), vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú o hodnotu opravy na uvedenie tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim

14.8. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke www.svetelnyportal.sk. Predávajúci však vráti sumu za spätnú dopravu iba do maximálne miery nákladov, ktorá je v rámci Slovenskej Republiky stanovená na 5 Eur, čím sa predávajúci chráni špekulatívnym druhom dopravy

14.9. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predajcu, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút

14.10. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 14.4. a 14.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

14.11. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

14.12. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

14.13. Reklamácie vybavujeme podľa možnosti okamžite, v zákonnej lehote do 30 dní.

14.14 Možnosť vrátenia tovaru a odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na právnické osoby.


15. Záverečné ustanovenia:

15.1. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predajcu

15.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu

15.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 14.4. týchto všeobecných obchodných podmienok

15.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e.mailových správ, pričom zodpovedná osoba určená predajcom zabezpečuje komunikáciu s kupujúcim. Kupujúci nebude kontaktovať predávajúceho s výnimkou reklamačného konania, prípadne dohodnutia dodacích údajov na zakúpený tovar

15.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji

15.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy

15.7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí